Welkom bij bridgeclub Sans Atout!


 

Uitnodiging/agenda Algemene Ledenvergadering BC Sans Atout

 

Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitend een inspeeldrive op donderdag 25 augustus 2022.

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur.

Wij verzoeken jullie uiterlijk maandag 22 augustus aan de secretaris door te geven of je de ledenvergadering wel of niet zult bijwonen en of je vervolgens zult deelnemen aan de inspeeldrive.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 26 augustus 2021.
  4. Verslag van de kascommissie.
  5. Financieel jaarverslag.
  6. Begroting 2022 – 2023.
  7. Benoeming kascommissie.
  8. Jan Huijbrechts en Johan de Rijk zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
  9. Rondvraag / wat verder ter tafel komt.
  10. Sluiting.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Bestuur BC Sans Atout

Augustus 2022