Welkom bij bridgeclub Sans Atout!


 

 

Uitnodiging/agenda Algemene Ledenvergadering BC Sans Atout

Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitend een inspeel drive op donderdag 26 augustus 2021.

Aanvang van de vergadering: 19.30 uur.

Gezien de huidige omstandigheden dringen wij er op aan dat alle leden uiterlijk maandag 23 augustus a.s. aan de secretaris doorgeven of ze de vergadering wel of niet zullen bijwonen en of ze zullen deelnemen aan de inspeel drive.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 27 aug. 2020.
  4. Verslag van de kascommissie.
  5. Financieel jaarverslag.
  6. Begroting 2021 – 2022.
  7. Benoeming kascommissie.
  8. Bestuurssamenstelling: Lidy van Riel is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
  9. Rondvraag/w.v.t.t.k.
  10. Sluiting.

 

 Wij rekenen op uw aanwezigheid.

 Bestuur BC Sans Atout

Augustus 2021